1002-ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO 500 NGƯỜI TỪ 13-23 TUỔI (TRAINING ON JOB)

admin

HanhOracle
Staff member
#1
1. LẬP ĐỀ ÁN - Nhằm đào tạo và nâng cao kỹ năng làm việc và định hướng tương lai.

Đối tượng: Từ 13-23 Tuổi
Từ 13-18: 40%
Từ 28-23: 60%
Thời gian đào tạo: Trao 2 tháng bắt đầu từ 10/07

2. TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN
+ Bằng Slide
+ Làm Video giới thiệu
+ Trang Web giới thiệu đăng ký
 

admin

HanhOracle
Staff member
#2
NOTE:
1. Những học viên tham gia phải lập được bảng kế hoạch cuộc đời của mình bám theo khung HANH.AI và dùng mô hình PMI và phần mềm Oracle Primavera để lập.
 
Top