CHECK LIST OKR - DANH MỤC KẾT QUẢ CẦN HOÀN THÀNH (Re01)

admin

HanhOracle
Staff member
#2
Ý Tưởng:
1. Xây dựng trang Planningofthing.com để bán tài liệu về Planning
2. Xây dựng hệ thống bán tài liệu điều hành online
 
Top