IMPORT TỪ FILE EXEL

admin

HanhOracle
Staff member
#1
1. Không thay đổi mã Dự án khi Import nếu không thì vị trí các Activities sẻ thay đổi hết!

Vấn đề và xử lý lỗi này:
1. Vì import Activities
 
Top